چقد خوب از دست پلیس در رفت!

تیر خورد!

اقا مشقارو نمیگین؟

بدون شرح!